Privacy

Privacy Verklaring Mini Crèche De Kleine Beertjes

Gastouderopvang Mini Crèche de Kleine Beertjes gevestigd aan de Waleweinstraat 29 5625 EH te Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring is uiteengezet. We hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Gastouderopvang Mini Crèche de Kleine Beertjes is een kleine zelfstandige onderneming waar op kleine schaal persoonsgegevens worden verwerkt. MVR. D.J.M. Denis- van Elderen is de eigenaresse/verantwoordelijke van Gastouderopvang Mini Crèche de Kleine Beertjes en zal er alles aan doen om jouw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Gastouderopvang Mini Crèche de Kleine Beertjes houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Mini Crèche de Kleine Beertjes
Waleweinstraat 29
5625EH Eindhoven
Telefoonnummer: +31(0)6 21705857
Emailadres: Info@minicrechedekleinebeertjes.nl
Website: www.minicrechedekleinebeertjes.nl
KVK-nummer: 17278334
LRKP-nummer: 168105391

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
• verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
• passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
• op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van vraagouders en hun kinderen;
Je persoonsgegevens worden door Gastouderopvang Mini Crèche de Kleine Beertjes verwerkt omdat je van onze dienstverlening gebruik maakt en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Zonder deze persoonsgegevens kan Gastouderopvang Mini Crèche de Kleine Beertjes haar diensten niet (volledig) uitvoeren en/of niet voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en is het aangaan van een overeenkomst niet mogelijk. We verwerken deze persoonsgegevens derhalve ten behoeve van de volgende doeleinden:
• Administratieve doeleinden;
• Communicatie ten behoeve van onze dienstverlening;
• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
• Het aangaan van overeenkomsten;
• Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen;
• Wanneer dit noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:
Ouder(s):
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• NAW-gegevens; *
• Geboortedatum;
• BSN-nummer; *
• Telefoonnummer(s);
• E-mailadres(sen);
• Geslacht;
• Geloofsovertuiging *
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijv. door een profiel op de website, op papieren documenten, in correspondentie en telefonisch

Kind(eren):
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• NAW-gegevens; *
• Geboortedatum;
• BSN-nummer; *
• Geslacht;
• Medische gegevens*
• Geloofsovertuiging *
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijv. door een profiel op de website, op papieren documenten, in correspondentie en telefonisch

*Deze gegevens worden pas verwerkt door Mini Crèche de Kleine beertjes nadat er een overeenkomst is getekend.

Deze gegevens mogen wij gebruiken omdat wij vanuit de overheid daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld door de Belastingdienst of de Wet kinderopvang), of omdat je hier in onze overeenkomst akkoord mee bent gegaan.

Je persoonsgegevens worden door Gastouderopvang Mini Crèche de Kleine Beertjes opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Medische gegevens en zaken aangaande geloofsovertuiging  worden bewaard voor een periode van maximaal 2 jaar na beëindiging overeenkomst met Mini crèche de Kleine beertjes.

Verwerking van persoonsgegevens van personen opgenomen in het persoonsregister en achterwachten:
Persoonsgegevens van personen opgenomen in het persoonsregister worden door Gastouderopvang Mini Crèche de Kleine Beertjes verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Administratieve doeleinden;
• Communicatie ten behoeve van onze dienstverlening;
• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
• Het aangaan van overeenkomsten;
• Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen;
• Wanneer dit noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gastouderopvang Mini Crèche de Kleine Beertjes de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Personen opgenomen in het persoonsregister**
• Voornaam
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• NAW-gegevens;
• Geboortedatum;
• BSN-nummer;
• Telefoonnummer(s);
• E-mailadres(sen);
• Geslacht;
• Kopie-ID;
• VOG;
• Geslacht;
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijv. door een profiel op de website, op papieren documenten, in correspondentie en telefonisch

Achterwachten **
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• NAW-gegevens;
• Telefoonnummer;

** De personen opgenomen in het persoonsregister, achterwachten en huisgenoten kunnen alleen bij de noodzakelijke gegevens van in geval van Calamiteiten om Ouders en andere in geval van nood te kunnen informeren! Ook deze zijn op de hoogte van De Wet van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen zich hieraan houden. En deze gegevens niet voor andere doeleinde gebruiken dan nodig.

Deze gegevens mogen wij gebruiken omdat wij vanuit de overheid daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld door de Belastingdienst, GGD, of de Wet kinderopvang), of omdat je hier in onze overeenkomst akkoord mee bent gegaan.

Je persoonsgegevens worden door Gastouderopvang Mini Crèche de Kleine Beertjes opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden Delen van persoonsgegevens met derden
Gastouderopvang Mini Crèche de Kleine Beertjes verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Gastouderopvang Mini Crèche de Kleine Beertjes zal jouw persoonsgegevens alleen met derden delen wanneer dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Gastouderopvang Mini Crèche de Kleine Beertjes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Gastouderopvang Mini Crèche de Kleine Beertjes deelt jouw gegevens met de volgende categorie derden: De G.O.B. waar mee Mini Crèche de Kleine beertjes mee samenwerkt, Administratiekantoor Rennenberg (Johan Rennenberg) die administratie en belasting verwerkt van Mini Crèche de Kleine Beertjes. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Onze website en/of diensten zijn niet ingericht om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Gastouderbureau Mini Crèche de Kleine Beertjes kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden volwassenen dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je van mening bent dat wij zonder behoorlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@minicrechedekleinebeertjes.nl Op verzoek zullen wij deze gegevens direct verwijderen.

Bewaartermijn
Mini Crèche de Kleine Beertjes bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Voor het verplichte bewaartermijn verwijzen wij u door naar de website van de belastingdienst.

Beveiliging
Mini Crèche de Kleine Beertjes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact ons op via de op pagina 1 genoemde contactgegevens.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen en alle personen die namens Mini Crèche de Kleine Beertjes van u gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
• Papieren dossiers worden in gesloten ruimte bewaard;
• Onze systemen en programma’s zijn adequaat beveiligd;
• Wij voeren een actief beleid om die informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze gastouderopvang geen toegang te verlenen tot persoonsgegevens.

Gebruik van cookies en aanverwante technieken
Mini Crèche de Kleine Beertjes gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Mini Crèche de Kleine Beertjes gebruikt cookies met een uitsluitend technische functionaliteit.

Functionele cookies Om ervoor te zorgen dat de website naar behoren functioneert, maken we gebruik van functionele cookies. Wanneer je deze uitschakelt, werken de formulieren niet meer waarmee je je bijvoorbeeld kunt inschrijven of wijzigingen kunt doorgeven.

Browserinstellingen Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer of mobiele apparaat kunnen opslaan, pas dan de browserinstellingen aan. Er verschijnt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. Cookies die al geplaatst zijn, kun je verwijderen. De werkwijze voor het aanpassen van deze instellingen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Geautomatiseerde besluitvorming
Mini Crèche de Kleine Beertjes neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor natuurlijke personen. Het gaat dan om besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, in tegenstelling tot een besluit dat door een mens wordt genomen.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mini Crèche de Kleine Beertjes en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou door te sturen, of naar een ander door jou aan te wijzen bedrijf.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@minicrechedekleinebeertjes.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Bijvoorbeeld in het kader van wetswijziging of wijzigingen in bedrijfsactiviteiten

Vragen
Als je naar aanleiding van ons Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!